search
person
shopping_cart
В количката

Няма добавени продукти!

bg
 

Меню

Начало / Общи условия

Общи условия

Добре дошли в електронния магазин на „МИДАЛИДАРЕ ВИНЕЯРДС“ ЕООД!

 Настоящият електронен магазин не е създаден с цел да подтиква към употреба на алкохол. Алкохолни напитки и тютюневи изделия са забранени за продажба на лица под 18 годишна възраст. При направена поръчка в електронния магазин Вие декларирате, че имате навършено пълнолетие. Ако продуктът, поръчан от Вас, е за друг получател, то той също следва да има навършени 18 години.

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 • Настоящият електронен магазин http://shop.midalidare.bg/, наричан по-долу за краткост ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, се поддържа от „МИДАЛИДАРЕ ВИНЕЯРДС“ ЕООД - търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 200922158, към Национална агенция по приходите с ДДС BG200922158, със седалище и адрес на управление с. Могилово, община Чирпан, обл. Стара Загора, п.к. 6239.
 • Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между „МИДАЛИДАРЕ ВИНЕЯРДС“ ЕООД, наричано по-долу ДОСТАВЧИК и потребителите на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, наричани по-долу КЛИЕНТ.
 • Настоящите Общи условия са задължителни за всички КЛИЕНТИ на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
 • С използване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН Вие потвърждавате, че сте се запознали и приемате Общите условия. С приемането им се счита, че между ДОСТАВЧИКА и КЛИЕНТА се сключва договор за покупко-продажба на представените стоки, производство на "Мидалидаре Естейт" ЕООД и „МИДАЛИДАРЕ ВИНЕЯРДС“ ЕООД. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя възможност на КЛИЕНТА да закупува предлаганите в онлайн магазина стоки, чрез заявяване на поръчка и заплащане на съответната продажна цена. При покупката КЛИЕНТЪТ е длъжен да се съобразява и спазва настоящите Общи условия и се счита обвързан с клаузите им. 
 • ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да променя цените, информацията и съдържанието на "Общите условия" и да ги обновява при необходимост без предупреждение. При промени в настоящите Общи условия КЛИЕНТЪТ може да заяви, че не е съгласен с промените, като изпрати изявление за несъгласие с промените на [email protected]. С получаване на изричното изявление за несъгласие се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в Общите условия не засягат отношенията между КЛИЕНТА и ДОСТАВЧИКА, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стоки. 
 1. ДЕФИНИЦИИ
 • Клиент – всяко лице, което ръчно, чрез софтуер, техническо устройство или всички взети заедно, е изписало електронния адрес в браузъра си или е достигнало до ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез пренасочване от друг уебсайт и ползва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки през него, купува или извършва всякакви други действия чрез него.
 • Купувач – лице на или над 18 г, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние с ДОСТАВЧИКА през ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
 • Договор – сключения от разстояние договор между ДОСТАВЧИКА и КУПУВАЧА за покупко-продажба на стоки през ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, неразделна част от който са настоящите Условия за ползване.
 • Браузър - софтуерно приложение, което се използва за възпроизвеждане на документи с хипермедия и уеб-навигация (уебсайт), показване и взаимодействие с текст, изображения, видео, музика, игри и друга информация.
 • Интерфейс - комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който КЛИЕНТЪТ комуникира с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН по достъпен за него начин.
 • Зловредни действия - действия или бездействия, нарушаващи Интернет-етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 • Потребителски профил - обособена част от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, съдържаща информация за КЛИЕНТА, изисквана от http://shop.midalidare.bg/, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от КЛИЕНТА се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между КЛИЕНТА и ДОСТАВЧИКА.
 • Парола - комбинция от букви, цифри и/или знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира КЛИЕНТА, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
 • Потребителско име е избран от КЛИЕНТА уникален код от букви, цифри и/или знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с ДОСТАВЧИКА.
 • Продажна цена - обявената цена на стока или услуга в български лева, включваща данък добавена стойност.
 • Работен ден – всеки един ден от понеделник до петък, от 08:00 – 17:00 ч., с изключение на законоустановените почивни дни.
 • Стоки и Услуги - вино и спиртни напитки (алкохол) по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки; куверти/ваучери за обучения, събития, дегустации и пазаруване на стоки; аксесоари и опаковки.
 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
 • Чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН КЛИЕНТИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ДОСТАВЧИКА стоки, както и да извършват следните дейности:
 • Да извършат регистрация и създаване на потребителски профил;
 • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ДОСТАВЧИКА чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
 • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка.
 • Да сключват договори за покупко-продажба на стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
 • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ДОСТАВЧИКА, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН начини за разплащане.
 • КЛИЕНТЪТ може да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки свободно или чрез създаден потребителски профил. При покупка чрез потребителския си профил КЛИЕНТЪТ следва да въведе избраните от него потребителско име и парола за отдалечен достъп.
 • Името и паролата за отдалечен достъп се определят от КЛИЕНТА, чрез регистрация по електронен път в сайта на ДОСТАВЧИКА.
 • При извършване на регистрацията КЛИЕНТЪТ се задължава да предостави верни и актуални данни. В случай на промяна КЛИЕНТЪТ е длъжен своевременно да актуализира данните, посочени в потребителския си профил.
 • В случай че за регистрация на КЛИЕНТА се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на КЛИЕНТА в съответната социална или друга мрежа.
 • Потребителското име, с което КЛИЕНТЪТ се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. ДОСТАВЧИКЪТ не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
 • Не трябва неправомерно да използвате този уебсайт чрез умишлено въвеждане на вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или всеки друг софтуер или технологично вредни или увреждащи материали. КЛИЕНТИТЕ нямат право да правят опити за осъществяване на неоторизиран достъп до този уебсайт, сървър, на който е разположен сайта или всеки сървър, компютър или база данни, свързани с нашия уебсайт. КЛИЕНТИТЕ се задължават да не нападат този уебсайт чрез каквато и да е атака за отказ на услуга или атака за разпределен отказ на услуга. ДОСТАВЧИКЪТ ще докладва всяко неспазване на настоящите Условия за ползване на съответните органи и ще си сътрудничи с тях, за да определи самоличността на нападателя. Също така в случай на неспазване на тази клауза, разрешението за използване на този уебсайт се прекратява незабавно. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за щети или вреди, произтичащи от атака за отказ на услуга, вирус или някакъв друг софтуер или технологично вредни или увреждащи материали, които могат да повлияят на компютъра на КЛИЕНТА, неговото ИТ оборудване, данни или материали в резултат на използването на този уебсайт или изтеглянето на съдържание от него или тези, към които този сайт ви пренасочва.
 • КЛИЕНТЪТ се съгласява, че характеристиките или цените на стоките, предлагани чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, могат да бъдат променяни от ДОСТАВЧИКА по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които ДОСТАВЧИКЪТ предварително се извинява на своите Клиенти.
 • ДОСТАВЧИКЪТ се стреми да предостави на КЛИЕНТИТЕ най-подходящата и важна информация за стоките, но е възможно информацията за някои продукти да бъде непълна.
 • Всички стоки се продават до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
 • ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН може да съдържа линкове към други сайтове. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.
 • ДОСТАВЧИКЪТ полага усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, ДОСТАВЧИКЪТ уточнява, че изображенията на стоките имат илюстративен, насочващ характер, съответно доставените стоки могат да се различават от изображенията.
 1. ПОРЪЧКА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
 • ДОСТАВЧИКЪТ предоставя следните възможности за поръчка на стоки от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН:
 • в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
 • по телефона;
 • чрез електронната поща;
 • В процеса на развитие на предоставяните услуги, ДОСТАВЧИКЪТ може да въведе нови, следващи начини за подаване на поръчки с използване на дистанционни средства за споразумение и комуникация или да ограничи настоящите.
 • Поръчката е ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се осъществява чрез добавянето на желаните стоки в количката за покупки. Необходимо е КЛИЕНТЪТ да следва стъпките, указани в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, за да завърши и изпрати съответната поръчка.
 • Стоките, добавени в количката, могат да бъдат купени, ако са налични. Добавянето на стоки в количката за покупки, без поръчката да бъде приключена не води до регистрация на поръчката и автоматично запазване на стоките за съответния КЛИЕНТ.
 • С изпращането на поръчката КЛИЕНТЪТ разрешава на ДОСТАВЧИКА да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
 • ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже да изпълни направената от КЛИЕНТА поръчка, за което следва да уведоми последния. Отказването на поръчката съгласно предходното изречение не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение. Основание за отказа на ДОСТАВЧИКА могат да бъдат следните неизчерпателно изброени обстоятелства:
 • неприемане от страна на банката-издател на КЛИЕНТА на транзакцията при онлайн плащане;
 • осъществяване на паричната трансакция, при която средствата не са постъпили сметка на ДОСТАВЧИКА при он-лайн плащания;
 • предоставените от КЛИЕНТА данни са непълни и/или грешни.
 1. ПЛАЩАНЕ
 • Цените на стоките, обявени в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН са в български левове. Цените са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.
 • Заплащането на цената на ДОСТАВЧИКА е необходимо условие за прехвърляне на собствеността на стоките.
 • ДОСТАВЧИКЪТ предлага следните начини за плащане:
 • Наложен платеж (в брой при доставка);
 • Банков превод;
 • С кредитна/дебитна карта онлайн;
 • Обявените начини на плащане могат да бъдат ограничени от ДОСТАВЧИКА по всяко време.
 • КЛИЕНТЪТ избира начина на плащане чрез натискане на съответния бутон в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН след като е приключил поръчката.
 • Плащането с наложен платеж се осъществява в български левове, директно на куриера/ пощенския оператор при получаване на стоките. Отказът от получаване на стоките, е условие за прекратяване на Договора за покупко – продажба. Клиентът също така може в указания за получаване срок да анулира поръчката, без последствия, което не нарушава правото му на отказ от договора.
 • Плащането по банков път се осъществява в срок до 1 (един) работен ден от завършване на поръчката по следната банкова сметка на доставчика:

IBAN: BG93RZBB 9155 1068 523723

BIC: RZBBBGSF

При банка: Райфаизенбанк (България) ЕАД

Титуляр на сметката: Мидалидаре Винеярдс ЕООД

 • В основанието за плащане задължително се посочват имената на клиента, направил поръчката и номера на съответната поръчка.
 • Разплащанията с парични транзакции по електронен път и с разплащателни карти се извършват съгласно избора на КЛИЕНТА чрез посредничеството на оторизирани услуги. Плащането се извършва с лична кредитна/ дебитна карта или карта на вашата фирма – при безопасни условия. Приемат се кредитни и дебитни карти, издадени от VISA (Classic и Electron) и MASTERCARD (включително Maestro, ако имат CVV2/CVC2 код).
 • С приемането на настоящите Общи условия, КЛИЕНТЪТ, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), изявява съгласие по смисъла на чл.53, ал.1 от ЗЗП за извършване на авансово плащане на стоките.
 1. ДОСТАВКА
 • Доставката на продукти от сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН до КЛИЕНТ е безплатна за поръчки над 150 лв.
 • Доставката на продукти от сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН до КЛИЕНТ е с фиксирана стойност от 10лв. за поръчки над 150 лв.
 • Доставката на продукти при посочените в т. 6.1. И 6.2. условия е възможна само на територията на Република България.
 • Доставката на продукти извън територията на България се договаря индивидуално.
 • Доставката на продукти на територията на България се извършва от куриерска компания Спиди.
 • КЛИЕНТЪТ трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика или упълномощено от него лице (куриер/ пощенски оператор) и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.
 • Срокът на доставка зависи от наличността на избраните стоки и от графика на куриерската компания. Доставката се извършва в рамките на 2 до 7 работни дни.
 1. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ НАПРАВЕНАТА ПОРЪЧКА
 • КЛИЕНТЪТ/КУПУВАЧЪТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.
 • Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
 • за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на КЛИЕНТА и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от ДОСТАВЧИКА;
 • за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от ДОСТАВЧИКА и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 • за доставка на стоки, изработени по поръчка на КЛИЕНТА или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 • за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от ДОСТАВЧИКА;
 • сключени по време на публичен търг, както и в други предвидени в закона случаи.
 • Когато КЛИЕНТЪТ е упражнил правото си на отказ от договора, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява всички суми, платени от КЛИЕНТА, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на КЛИЕНТА да се откаже от договора. Всички разходи за връщането на стоките са за сметка на КЛИЕНТА, освен ако на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в раздел „Връщане и замяна“ не е посочено друго.
 • КЛИЕНТЪТ дава изричното си съгласие платените суми да му бъдат възстановени по банков път.
 1. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТ

ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на КЛИЕНТА точно описание на основните характеристики на предлаганите стоки.

Всеки продукт предлаган в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се характеризира с:

 • уникален номер (артикулен номер), който съответства само и единствено на един продукт;
 • име (изписано както на етикета на конкретния продукт);
 • цена в български лева (единична цена и цена на кашон, когато продуктът е част от една покупка от 6 или повече продукта).
 1. ЗАСТРАХОВКА НА ПРАТКИТЕ

ДОСТАВЧИКЪТ застрахова за своя сметка изпратените пратки до размера на обявената стойност на съдържанието. 

Задължение на КЛИЕНТА (получателя) е да отвори доставената пратка е момента на нейното получаване в присъствие на куриера и да провери за щети по пратката или липси на нейното съдържание, които се дължат вследствие на транспортирането.

Рекламация за увредена стока се прави в момента на получаване на пратката и в присъствието на куриер, с който се попълва констативен протокол в три еднообразни екземпляра. Констативният протокол е задължителен за валидността на покритите от застраховката щети и липси на пратката. КЛИЕНТЪТ (получателят на пратката) е длъжен да изиска оригинала и копие от протокола, след което да се свърже с представител на ДОСТАВЧИКА за завеждане на рекламацията. ДОСТАВЧИКЪТ се ангажира с безплатна подмяна на повредения/липсващия артикул или възстановяване на заплатената от клиента сума, само след предоставянето на протокола от страна на клиента. 

 1. АВТОРСКИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН - информация, данни, услуги, текст, ресурси и снимков материал, собственост на „МИДАЛИДАРЕ ВИНЕЯРДС“ ЕООД, са материали с авторски права, защитени от Българското и международно право за интелектуална собственост. Нито една част от настоящия ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма без писменото съгласие на „МИДАЛИДАРЕ ВИНЕЯРДС“ ЕООД. Информацията и всички новини, които да публикувани в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН са предоставени за лична информация. 

 1. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
 • Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
 • Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.
 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
 • Договорът между КЛИЕНТА и ДОСТАВЧИКА се прекратява в следните случаи:
 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • в случай на упражняване на право на отказ по реда на Закона за защита на потребителите.
 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 • Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия за ползване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
 • За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на тези Условия, се прилагат законите на Република България.
 • Надзорни органи:

Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София 1000, пл.“Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24, 0700 111 22

факс: 02 / 988 42 18

Уеб сайт: www.kzp.bg

 • Евентуалните спорове, възникнали между ДОСТАВЧИКА и негови КЛИЕНТИ, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно от компетентния съд или от Комисията за защита на потребителите.
 • При възникване на спор, свързан с покупка онлайн може да се ползва сайта на Европейската комисия ОРС. Директна връзка е налична на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, в секция Онлайн решаване на спорове.

Настоящите Общи условия са приети на 01.04.2014г. и влизат в сила от същата дата. Последна редакция на 01.11.2019г.

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате актуални новини и промоции