search
person
shopping_cart
В количката

Няма добавени продукти!

bg
 

Меню

Начало / Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни На Мидалидаре Винеярдс ЕООД

Защитата на Вашите лични данни е от първостепенно значение за МИДАЛИДАРЕ ВИНЕЯРДС ЕООД. Целта на настоящата Политика за защита на личните данни (Политиката) е да Ви информира на какво основание, с какви цели, в какви срокове и с какви средства се обработват Вашите лични данни, когато посещавате електронен магазин https://shop.midalidare.bg/, както и когато имате партньорски отношения с Дружеството. МИДАЛИДАРЕ ВИНЕЯРДС ЕООД се придържа стриктно към приложимите разпоредби в областта на защита на данните при всяка операция по обработване на лични данни. Считано от 25 май 2018 година, на територията на Европейски съюз, в това число и в Република България, се прилага пряко Общият регламент за защита на личните данни на физическите лица 679/2016 година ("GDPR"). Той Ви дава засилени права по отношение на защитата на данните.

Настоящата Политика обяснява и урежда:

 • как и кога се събират Вашите лични данни и какви лични данни се събират;
 • как и защо се използва Вашите лични данни;
 • Вашите права да контролирате личните си данни.

Прочетете внимателно тази Политика за защита на личните данни. Достъпвайки и използвайки настоящия електронен магазин и услуги потвърждавате, че сте имали възможност да прочетете тази Политика, че я разбирате и че сте съгласни да бъдете обвързани от нея. Ако не го направите, трябва незабавно да прекратите използването на този електронен магазин и всички услуги, предоставени от МИДАЛИДАРЕ ВИНЕЯРДС ЕООД.

МИДАЛИДАРЕ ВИНЕЯРДС ЕООД  си запазва правото да изменя Политиката при необходимост. Всяка промяна в Политиката се оповестява на платформата на настоящия електронен магазин. Преглеждайте периодично тази страница за най-новата информация за практиките за поверителност и за измененията в Политиката за защита на личните данни.

 1. Обща информация
 • Понятия

- "Лични данни" – това е всяка информация, която се отнася до физическо лице и която, самостоятелно или в съчетание с друга информация може да доведе до неговата идентификация или го идентифицира.

- "Субект на личните данни" – живи физически лица, които са идентифицирани или идентифицирауми посредством обработваните лични данни.

- "Обработване на лични данни" – това е всяко действие, което се извършва или може да бъде извършено с Вашите лични данни, включително, но не само, тяхното събиране, анализ или унищожаване

- "Администратор на лични данни" – физическо или юридическо лице, публичен орган или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработване на лични данни. Във връзка с използването на настоящия електронен магазин https://shop.midalidare.bg/, администратор на лични данни е МИДАЛИДАРЕ ВИНЕЯРДС ЕООД.

- "Обработващ лични данни" – трето лице (физическо или юридическо), което обработва Ваши лични данни по възлагане на Администратора.

- "Нарушение на личните данни" е нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

- "Дигитални активи" – електронния магазин https://shop.midalidare.bg/, всички целеви страници, поддържани от Дружеството, уеб, нейтив и мобилни приложения, достъпни за клиенти.

 • Данни за Администратора

"МИДАЛИДАРЕ ВИНЕЯРДС" ЕООД - търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 200922158, към Национална агенция по приходите с ДДС BG200922158, със седалище и адрес на управление с. Могилово, община Чирпан, обл. Стара Загора, п.к. 6239.

"МИДАЛИДАРЕ ВИНЕЯРДС" ЕООД е дружество, регистрирано в България с предмет на дейност производство и търговия с вино по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки.

 • Контакт с Администратора във връзка със защита и обработка на личните данни

Длъжностно лице: Мариана Илчева

Имейл: [email protected]

Мобилен номер: +359 88 5937828

 1. Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни
 • Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на онлайн магазина https://shop.midalidare.bg/ и по-конкретно въз основа на следното основание:
 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни
 • Администраторът събира и обработва личните данни, които Вие предоставяте във връзка с използването на онлайн магазина https://shop.midalidare.bg/ и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:
 • създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на електронния магзаин;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.
 • Администраторът спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
 • При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:
 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
 1. Видове лични данни, които се събират, обработват и съхраняват от Администратора
 • Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние – целта на тази операция е създаване на профил за използване на електронния магазин за закупуване на стоки и предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки. Регистрацията и създаването на профил за използване на онлайн магазина не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна в значителна степен и без създаването на профил чрез опцията „Продължи без регистрация“- Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.

 • Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
 • Ваши индивидуализиращи данни (електронна поща, име и др.)
 • Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 2) за целите на регистрация на потребител в електронния магазин.
 • Основание за обработка на личните Ви данни - С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание се обработват Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) ЗЗЛД. Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин се обработват на дадено от Вас изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) ЗЗЛД.
 • Данни за извършване на доставка (имена, телефон, адрес и др.)
 • Цел, за която се събират данните: Изпълнение на задължения на администратора по договор за покупко-продажба и доставка на закупените стоки.
 • Основание за обработка на личните Ви данни - С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) ЗЗЛД.
 • Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за име, фамилия, телефонен номер, компания, дата на раждане.
 • Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му профил.
 • Основания за обработка на данните: Вие сте предоставили изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели - 6, ал. 1, б. (a) на ЗЗЛД в момента на регистрация в онлайн магазина. Предоставянето на тези данни, не е задължително за регистрация в онлайн магазина.
 • Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
 • Личните данни са събрани от Администратора за лицата, за които се отнасят.
 • Администраторът НЕ извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
 1. Срок на съхранение на личните ви данни

Личните данни се съхраняват за сроковете, необходими за постигане на целите, за които са събрани. След постигането на целите, за които са събрани личните данни, последните подлежат на незабавно унищожаване.

МИДАЛИДАРЕ ВИНЕЯРДС ЕООД предприема всички необходими технически и организационни мерки за унищожаването на данните, които вече не са необходими, с изключение на случаите, когато е налице законово основание за МИДАЛИДАРЕ ВИНЕЯРДС ЕООД да ги обработва за по-дълъг период от време; при направено от Вас искане за ограничаване на обработването, съгласно правата Ви, подробно описани в по-долу; или с оглед съвместима с първоначалната цел за обработване, за което ще бъдете своевременно информирани.

МИДАЛИДАРЕ ВИНЕЯРДС ЕООД съхранява събраните лични данни в следните срокове:

а) когато данните се обработват на основание сключен договор от разстояние за направена поръчка на стоки - за срок от 5 г., който срок започва да тече от датата на прекратяване на договора от разстояние за направена поръчка на стоки.

б) когато данните се обработват на основание получено съгласие - до изричното оттегляне на съгласието.

в) когато данните се обработват за защита на реализиране на права и интереси на Дружеството, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица – до погасяване на правото и/или отпадане на интереса.

След изтичане на посочените срокове, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат унищожени. С цел получаване и анализиране на информация, свързана с ползваните от Вас продукти и услуги, както и подобряване на обслужването, МИДАЛИДАРЕ ВИНЕЯРДС ЕООД може да изтрие само част от данните. В тези случаи продължава съхраннение на такава част от данните, която не позволява физическите лица да могат да бъдат последващо идентифицирани.

 1. Достъп на личните данни за трети страни

Достъп до Вашите лични данни е възможно да имат и следните категории лица, които въз основа на сключени договори с Администратора могат да се явят обработващи лица, а именно:

-  лицата, които поддържат информационните системи на Администратора, намиращи се в Р. България, както и, при необходимост, центровете за обслужване на клиенти в Р. България;

-  лицата, на които са възложени действия по изработване, печатане, комплектоване, доставка (вкл. чрез SMS-съобщения или по електронен път) на писмена кореспонденция, изходяща от Администратора към неговите клиенти;

-  куриери

Администраторът е задължен да предоставя лични данни за своите клиенти на компетентните органи и институции по силата на приложимото законодателство и в случай че подобна информация бъде изискана на законно основание.

МИДАЛИДАРЕ ВИНЕЯРДС ЕООД не извършва предаване на лични данни на трета държава или международна организация извън Европейския съюз.

 1. Вашите права

Като субект на данни, които данни се обработват от МИДАЛИДАРЕ ВИНЕЯРДС ЕООД, Вие имате права, чието съдържание е изчерпателно описано по-долу.

Следва да имате предвид, че предоставянето на личните данни е доброволно – то е необходимо за сключването на договор с МИДАЛИДАРЕ ВИНЕЯРДС ЕООД. В случай че данните не бъдат предоставени, Дружестовото няма да бъде в състояние да предостави продукт или услуга.

МИДАЛИДАРЕ ВИНЕЯРДС ЕООД удовлетворява Ваши искания без забавяне, в рамките на до 30 календарни дни от отправянето им. С решението си МИДАЛИДАРЕ ВИНЕЯРДС ЕООД давам или отказвам достъп и/или исканата от заявителя информация с мотивиран отговор. За целта на електронния магазин на Дружеството, на ясно видимо място е поставена връзка към настоящата Политика.

Заявленията касаещи упражняването на Вашите права се подават:

-   лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно на адреса на управление на Дружеството: Мидалидаре Винеярдс ЕООД, с. Могилово 6239, Област Стара Загора, България

-   по електронен път чрез изпращане на e-mail: [email protected]

-   чрез обаждане на телефон: +359 88 5937828

Упражняването на правата е безплатно и обхваща всички структурирани и неструктурирани данни, както и всички бази данни, поддържани от МИДАЛИДАРЕ ВИНЕЯРДС ЕООД.

Когато субектът на данни подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

Когато МИДАЛИДАРЕ ВИНЕЯРДС ЕООД има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане за упражняване на правата му по тази точка, пряко отговорното лице следва незабавно да се консултира с длъжностното лице по защита на данните с цел извършване идентификацията на клиента.

Следва да имате предвид, че оттеглянето на дадените съгласия не засяга законосъобразността на обработването на личните Ви данни преди оттеглянето. Въпреки оттеглено съгласие, личните Ви данни могат да бъдат обработвани от Администратора, ако е налице друго от посочените в т. 3 основания за обработване на данните.

Вие имате следните права:

Право на информация

Като субект на лични данни Вие имате право да получите информация за важни характеристики на обработката на своите лични данни, включително, но не само за нейната цел, срок и основание, за получателите и категориите получатели на лични данни и други.

Право на достъп

Можете да поискате информация какви Ваши лични данни се обработват, както и дали се обработват такива. Можете да поискате достъп до тези данни.

Право на корекции

Ако се обработват непълни или неверни лични данни от Вас, можете да поискате тяхното коригиране или тяхното допълване по всяко време.

Право за изтриване (забравяне)

Можете да поискате изтриването на личните Ви данни в следните случаи:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • считате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

Имайте предвид, че може да има други причини, които да осуетят незабавното изтриване на Вашите данни, като например законово регламентирани задължения за съхранение, висящи производства, установяване, упражняване или защита на съдебни искове и др.

Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничение на обработката, ако:

 • оспорвате точността на личните данни, за срок, който позволява точността на личните данни да бъде проверена;
 • обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • личните данни не са необходими за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции
 • сте възразили срещу обработката на данните в очакване на проверка дали законните основания на МИДАЛИДАРЕ ВИНЕЯРДС ЕООД за обработка на данните имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост на данни

Можете да поискате от Администратора да Ви предостави личните данни, които се обработват за Вас във формат, който лесно може да се разчете от компютър и да се пренесе към друга финансова институция, например. Това се прилага само, когато

 • обработването на конкретните данни се основава на Ваше съгласие или във връзка със сключване и изпълнение на договор от разстояние за направена поръчка на стоки; и
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.

Право на възражение

Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на Ваши лични данни, което се основава на законен интерес.

Право да подадете жалба

Ако смятате, че е нарушено приложимо законодателство по защита на личните данни при обработката на Вашите данни и в резултат са засегнати Вашите права, може да подадете жалба до МИДАЛИДАРЕ ВИНЕЯРДС ЕООД . Разбира се, имате също така право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № , тел. 02/91-53-518, e-mail: [email protected].

Всички искания, както и допълнителни разяснения и информация, свързани с упражняването на Вашите права, могат да бъдат заявени директно пред МИДАЛИДАРЕ ВИНЕЯРДС ЕООД, като се свържете с Длъжностното лице по защита на данните, посочено в т.1.3. по-горе.

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате актуални новини и промоции